Prawo do odstąpienia od umowy

Wyciąg z regulaminu www.ziba.pl
§ 7 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

1.

Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składające się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez:

 

a)

bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie;

 

b)

samodzielnie anulując zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta (dotyczy Klientów zarejestrowanych).

 

2.

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

 

3.

W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:

 

4.

bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 10-17 lub w sobotę w godz. 10-13 lub

 

a)

za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.

 

5.

Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

6.

Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

§ 8 Zwrot należności

 

1.

Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:

 

a)

rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

 

b)

odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;

 

c)

obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.

 

2.

Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

 

a)

w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

 

b)

w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

 

c)

w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych mtransfer, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

 

d)

w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Paypal, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na konto PayPal Klienta, za pośrednictwem którego Klient dokonał płatności.

 

e)

w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

 

f)

w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

 

g)

w przypadku zapłaty „z góry” poprzez ePrzelew z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych ecard.pl, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

 

h)

w przypadku zapłaty „z góry” poprzez kartę płatniczą z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych ecard.pl, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności bezpośrednio na kartę płatniczą, którą Klient dokonał płatności.

 

3.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §8 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 Do Pobrania.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.